*★[-ิ_•ิ]♂:World~of~the~Ape:♀(๏_๏)♪*

Just another WordPress.com weblog

การประเมินผลโครงการ(อัพย้อนหลังอีกเช่นเคย) September 27, 2007

Filed under: Blogroll — macaque @ 5:37 am

cat_monkey5.JPG

ในสัปดาห์นี้เป็นการบรรยายของ อาจารย์ชลารัตน์ จะพูดเรื่องของการประเมินผลโครงการ ซึ่งก่อนที่อาจารย์จะเข้าเรื่องนี้ก็ทบทวนเรื่องของโครงการก่อน 

คุณลักษณะของตัวเราemoticon-0009.gif

คือ การพัฒนาบุคคล ที่เน้นย้ำจริงๆมีด้วยกัน 5 อย่าง

1. ความซื่อสัตย์ อยู่ที่ใจเรา มีความบริสุทธิใจ แสดงออกถึงความจริงใจ โดยให้เราคิดว่า ถ้าเราโกหก สักวันหนึ่งก็ต้องจับได้ แต่ระหว่างนั้นสิ่งที่ติดตัวเรา ก็คือ ความทุกข์ในใจเรานั่นเอง

2. ตรงต่อเวลา ถ้าเราจะเป็นผู้นำที่ดีได้ จะต้องแบบอย่างให้กับสมาชิกกลุ่มได้ ใส่ใจเรื่องของเวลาให้มากๆ ถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดี

3. กาลเทศะ มารยาทในที่สาธารณะ การสำรวมกาย วาจา ใจ มือไม้อ่อน ยกมือไหว้ ให้เกียรติกันและกัน พูดจาสุภาพนอบน้อม มีความเกรงใจและมีน้ำใจต่อกัน

4. สิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบสังคม เช่น ไม่ทิ้งขยะตามพื้น

5. คุณธรรมจริยธรรม สามารถแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดีออกจากกันได้ เช่น การทุจริตการสอบนั้น ถือเป็นสิ่งที่ผิด และเมื่อเรารู้ก็จะไม่กระทำโดยเด็ดขาด 

การทำโครงการemoticon-0034.gif

ต้องรู้แล้วว่าส่วนประกอบสำคัญของโครงการมีอะไรบ้าง ชื่อโครงการชื่ออะไร ขั้นตอนการดำเนินการเป็นอย่างไร ในเรื่องของ ข้อเสนอ การปฏิบัติ งบประมาณ การประเมินผล สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งจากการหล่อหลอมของ การนำ ซึ่งการนำที่กล่าวมานี้หมายถึง การพากลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน 

การทำงานemoticon-0044.gif

การทำงานนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

1.    การทำงานแบบเฉพาะของผู้นำนำไปในทางที่ดี แล้วไปด้วยกันได้

2.    การทำงานกันเป็นทีมแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกแต่ละคน

3.    Socialization – ทำงานเพื่อสังคม หรือหน่วยงานที่กว้างขวาง 

การประเมินผลemoticon-0051.gif

การที่เราจะทำโครงการขึ้นมาสักหนึ่งโครงการนั้นสิ่งสำคัญก็คือ การประเมินผลโครงการ ซึ่งการประเมินผลโครงการนั้น จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลที่ได้รับ ประโยชน์ของตัวโครงการ จุดประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวที่ว่านี้ไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในการทำโครงการครั้งต่อๆไป นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละโครงการนั้นจะต้องมีการประเมินผลด้วย ทั้งนี้การประเมินผลนั้นไม่ได้แปลว่าจะประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการเท่านั้น แต่ยังประเมินผลระหว่างการดำเนินการอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการดูการทำงานในทีมว่าเป็นออกมาไปในทางเดียวกันหรือไม่ ซึ่งสามารถทำให้เรามองเห็นได้อีกว่า การทำงานของทีมเรามีจุดบกพร่องอย่างไร การทำงานร่วมกันไปในแนวทางที่ดีและได้ประสิทธิภาพหรือไม่    

แนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (CIPP)emoticon-0099.gif

การประเมินผล สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะด้วยกันดังต่อไปนี้

1.    การประเมินบริบท(Context Evaluation : C) พิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ

2.    การประเมินปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation : I) พิจารณาความเหมาะสมความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้(เวลา +งบประมาณ)

3.    การประเมินกระบวนการ(Product Evaluation : P) การประเมินการปฏิบัติงาน หาจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจหรือพัฒนางานครั้งต่อไป

4.    การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น(Product Evaluation : P) – เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการในตอนแรก และพิจารณาว่าควรทำต่อไปหรือควรยุบ

ในโครงการ แนวคิดพ่อ มจธ.ขอตามรอย ของพวกเราใช้ ใบสอบถามเพื่อประเมินผลเป็นเครื่องมือในการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นในเรื่องของการนำไปใช้ ผู้ที่ได้พบเห็นสื่อของโครงการ เมื่อพบเห็นแล้วนำไปคิดออกมาแบบใด สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในสื่อ ด้วยเหตุนี้สื่อที่จัดทำจึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจง่ายๆสื่อได้ไม่ยาก ผู้ที่อ่านข้อความบนสื่อสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว เน้นไปในเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในสังคมและตัวเอง อีกทั้งสื่อที่ทำมาล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเองด้วย

emoticon-0140.gifemoticon-0140.gifemoticon-0140.gifemoticon-0140.gifemoticon-0140.gif

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s