*★[-ิ_•ิ]♂:World~of~the~Ape:♀(๏_๏)♪*

Just another WordPress.com weblog

Chapter:2 บทเรียนแห่งการเป็นผู้นำ – Leadership July 18, 2007

Filed under: Blogroll — macaque @ 1:43 am

         

scratch_me_right_there11.jpg

 มนุษย์จัดว่าเป็นสัตว์สังคม มีการรวมกันเป็นกลุ่ม สัตว์ป่าเองก็ยังต้องมีการรวมฝูงเมื่อเกิดการรวมกลุ่มนั้นมีปัจจัยหลายเหตุผลด้วยกัน เช่น

เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน-เพื่อความอยู่รอด

-เพื่อกระทำสิ่งที่คาดหวังไว้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

            แต่ในการที่เราจะกระทำสิ่งดังกล่าวได้นั้น…ก็จะเกิดภาวะหนึ่งขึ้น นั่นก็คือ ภาวะของความเป็นผู้นำผู้นำ….ที่กล่าวไปนั้น คือ บุคคลที่ได้การยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม โดยบุคคลที่ว่านี้จะมีความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัว สามารถนำผู้อาจ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้คนในกลุ่มได้ และคนในกลุ่มก็กล้าที่จะเดินตาม คุณสมบัติของความเป็นผู้นำก็คือ… emoticon-0003.gif

อดทน

เสียสละ

มีความกล้า กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ

มีเหตุผล ใจกว้าง

          การที่เราจะจัดทำโครงงานนั้น สิ่งแรกที่ต้องคิดคือ จะทำโครงงานเกี่ยวกะอะไร ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ มีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญบ้าง…ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้งานที่ได้ออกมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและตรงเวลา ในคาบเรียนจึงได้มีการพูดถึง กราฟวงจรชีวิตของโครงงานว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง แต่ละอย่างใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม โดยทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย ซึ่งเราเรียกหลักการนี้ว่า SMART.Goal…นั้นก็คือ หลักสำคัญในการตั้งเป้าหมายที่เราต้องคิดในการทำโครงงานใดโครงงานหนึ่ง ในขอบเขตนั้นสิ่งที่เราควรคำนึงก็คือ

งบประมาณ

-ตัวงาน

ตัวบุคคล(ทีมงาน)

             การจัดลำดับความสำคัญของงานนั้น สิ่งที่เราควรทำก่อนเลยนั้นก็คือ สิ่งที่จำเป็นแต่ไม่เร่งด่วน ก็เหมือนหลักการที่พูดถึง ถังน้ำ หิน ทราย น้ำ โดยให้เราเลือกว่าจะใส่อะไรไปก่อนหลัง เป็นการจัดเรียงลำดับความสำคัญความยากง่าย อุปสรรคต่อการทำงานมาก่อน

Gantt Chart มีไว้เพื่ออะไร ???  emoticon-0052.gif 

          Gantt Chart ที่ว่ามานี้ก็คือการที่เราทำ schedule ว่าหน้าที่ที่ต้องทำแต่ละอย่างลงมือกระทำกันวันไหน ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ตั้งแต่เตรียมงานจนถึงประเมินผล ทั้งนี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้แก่

ปัจจัยภายใน ภายนอกของงาน ระยะเวลา ควรมีเผื่อไว้บ้างมั้ย -ต้องมีการติดตามผลงานและปรับแผนตามสถานการณ์อยู่เสมอ

 การประเมินผลโครงงานemoticon-0143.gif 

           เราสามารถประเมินได้จากอะไร จากการสำรวจ ทำแบบสอบถาม สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแปรผลที่ได้แปรผลอย่างไร ก็คือนำเอาผลสำรวจที่ได้มาทำเป็นแผนภูมิวงกลม คิดเป็น% ต่างๆแล้วเปรียบเทียบกะความคาดหวังที่เราต้องการ เช่น จัดกิจกรรมหนึ่งขึ้นมา 2 วัน เราตั้งเป้าว่าจะมีผู้ร่วมงาน 200 คน วันแรกมีคนมาร่วมงาน 80 คน หมายความว่าเราต้องทำให้วันที่ 2 นั้นได้ 120 ให้ได้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าที่เราวาดไว้

emoticon-0066.gifemoticon-0066.gifemoticon-0066.gif 

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s